MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

 

 • SATICI

Unvan: BKFTEK Otomotiv Bina Güvenlik Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Macun Mah. 192 Cad. 15. Blok Apt. No: 429 Yenimahalle/Ankara

Telefon: 0 (312) 341-03-01

E-Posta Adresi: bilgi@llumar.com.tr

 

 • ALICI

Ad-Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta Adresi:

 

 1. KONU

İşbu sözleşmenin konusu ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.llumar.com.tr alan adlı web sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

Tarih: xx/yy/zz

 

Hizmet Adı                            Adet                           Toplam Hizmet Tutarı

XXXXX                                               1                                          1.000 ₺

YYYYY                                               1                                          2.000 ₺

 

Vergiler Dahil Toplam Tutar         : 3.000 ₺

Ödeme Şekli                                      : Kredi/Banka kartı

İfa Edilecek Kişi                               :

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 • ALICI, SATICI’nın internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı ve ödenmesi gereken ek masrafları, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sözleşme konusu hizmet, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, internet sitesinde ifa edileceği beyan edilen tarihte ALICI veya belirlediği kişiye ifa edilir.
 • Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye ifa edilecek ise, hizmetin ifasının kabul edilmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda hizmet ifa edilmemiş dahi olsa SATICI, hizmetin ifa edilmesi için ödenen bedeli iade ile yükümlü değildir.
 • SATICI, sözleşme konusu hizmeti tam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ifa edilmesinden sorumludur.
 • Sözleme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının ALICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin belirlenen ödeme yöntemlerinden ALICI’nın tercih ettiği şekilde ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmetin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse SATICI ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartını ALICI kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, hizmet bedelinin üç gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye, eft/havale bedeli, kargo gideri ve sair giderler ALICI’ya aittir.
 • SATICI Doğal Afetler (deprem, sel, yangın, heyelan vb.) Olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, genel grev, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa vb.), halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapanması vb.), devletlerarası gerginlik, diplomatik ve hukuki kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina, dünya genelinde bir hastalık vb.), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi vb.) Gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir mücbir sebep veya hizmetin ifasını engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içerisinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde SATICI, bedeli ödenen hizmetin ifa edilebilmesi için yeni bir tarih belirleyerek en az 15 gün öncesinde ALICI’yı bilgilendirir. Bu takdirde ALICI, satış tarihinden 14 gün geçtikten sonra, haklı bir sebep sunmadan sözleşmeyi feshedemez ve ödenen bedelin iadesini talep edemez. ALICI’nın haklı bir sebep sunması ve sözleşmenin feshi konusunda tarafların mutabık kalması sonucu ALICI tarafından SATICI’ya ödenmiş olan tutardan, ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere tüm bedeller 14 gün içerisinde nakden ve defaten ödenir.
 • ALICI, sözleşme konusu hizmeti satın aldığı tarihten, hizmetin ifa edileceği tarihe kadar on dört gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içerisinde SATICI’ya ait yukarıda gösterilen e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin henüz ifa edilmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde üçüncü kişiye veya ALICI’ya ifa edilmesi planlanan hizmet bedelinin ödenmiş olduğuna dair fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgenin ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yükümlülükler iade edilemez.
 • ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre aşağıda sayılan durumlarda cayma hakkını kullanamaz:
  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddimallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • ALICI, her halde, hizmetin satın aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ya da hizmetin tamamının/ bir kısmının ifa edilmiş olmasıyla birlikte cayma hakkını kaybeder.
 • İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Ankara Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 • İşbu sözleşme beş ana madde ve bir ekten oluşur. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 

SATICI                                                                                      ALICI

BKFTEK Otomotiv Bina Güvenlik                                            XXXXX

Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

EK: Cayma Formu